08/02/2015 11:19:27 AM - Lượt xem: 1468
1.Châm Phép chữa : Tán phong trấn thống, sơ điều kinh khí. Công thức huyệt : -Phong trì : huyệt hội của kinh Túc thiếu dương và mạch Dương duy để tán phong giải biểu, khứ hàn nhiệt, trấn đầu thống.

-Đầu duy : huyệt giao hội của Túc dương minh và Túc thiếu dương để thăng thanh giáng trọc.

-Thái dương : kỳ huyệt ngoài kinh là yếu huyệt giảm đau đầu; châm thấu Xuất cốc.

Gia giảm :

-Đau đầu phong hàn, thêm : Phong mônCôn lôn để tán phong tà, giải biểu tà.

-Đau đầu phong nhiệt, thêm : Đại chuỳNgoại quan để tán phong nhiệt, giảm đau đầu.

-Đau đầu phong thấp, thêm : Trung quảnPhong longTam âm giao để khư phong thắng thấp.

-Đau đầu do can dương thượng cang, thêm : Thái xungDương phụTrung phong để bình can tiềm dương, mát đầu mắt.

-Đau đầu do thấp đàm trung trở, thêm : Phong longThượng tinh thấu Bách hộiÂm lăng tuyềnTrung quản để hoá đàm giáng nghịch.

-Đau đầu do thận hư, thêm : Hoàn cốtThiên trụThận duMệnh mônThái khê để bổ thận điền tinh giảm đau.

-Đau đầu do khí trệ huyết ứ, thêm : Huyết hảiTam âm giaoThái xung để hoạt huyết hoá ứ.

2. Ôn châm chữa đau đầu do hư hàn.

Công thức huyệt : Phong phủÁ mônPhong trì.

Cách ôn châm : Cách 1-2 ngày 1 lần, mỗi lần 1-2 huyệt, 3-5 mồi, dùng hào kim.

 

3.Cứu chữa đau đầu do huyết hư.

Công thức huyệt : Bách hộiKhí hảiCan duTỳ duThận duHợp cốcTúc tam lý.

Cách cứu : Châm đốt điếu ngải, nhằm đúng huyệt vị, không để chạm da, cứu đến da có vòng đỏ không bỏng rộp là được. Mỗi huyệt cứu 3-15 phút, mỗi ngày hoặc cách ngày 1 lần, 5 lần là một liệu trình.

 

4. Xoa bóp bấm huyệt.

Công thức huyệt : Bấm day Phong trìThái dươngBách hội mỗi huyệt 1 phút; véo Kiên tỉnh 3-5 lần.

Gia giảm :

-Đau đầu do phong hàn, thêm : Miết đảy từ huyệt Toản trúc dọc kinh Túc thái dương đến huyệt Thiên trụ; bấm day Phong phủPhong môn mỗi huyệt 1 phút.

-Đau đầu phong nhiệt, thêm : Miết đảy Ân đường dọc mạch Đốc đến Thần đình nhiều lần trong 1-2 phút; bấm day Đại chuỳHợp cốcKhúc trìNgoại quan mỗi huyệt 1 phút.

-Đau đầu phong thấp, thêm : Bấm Trung quản 5 phút; bấm day Phong longTam âm giaoDương lăng tuyền cộng 5 phút.

-Đau đầu can dương, thêm : Bấm day Can duĐảm du mỗi huyệt 1 phút; bấm Chương mônThái xung 3 phút.

-Đau đầu do thận hư, thêm : Bấm day Thận duMệnh mônThái khêTam âm giao mỗi huyệt 1 phút; bấm Khí hảiQuan nguyên mỗi huyệt 5 phút; sát đảy từ Toản trúc đến Ngư yêuThái dương vài lần trong vòng 2 phút.

-Đau đầu do khí hư, thêm : Bấm day Tỳ duVị duKhí hảiHuyết hảiTúc tam lý mỗi huyệt 1 phút, bấm Trung quản 5 phút.

-Đau đầu do đờm trọc, thêm : Bấm day Tỳ duVị duTam tiêu du mỗi huyệt 3 phút, Dương lăng tuyềnPhong long mỗi huyệt 1 phút, Trung quản 5 phút.

-Đau đầu do huyết ứ, thêm : Bấm Huyết hảiThái xungTam âm giao mỗi huyệt 1 phút.

Phùng Tuấn Giang - dongythoxuanduong.com.vn